Ogłoszono przez Ewa Gnoza

Status prawny

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie zarządzenia nr 33/76 Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie znak.0.III-4192/9/76 z dnia 08.12.1976 w sprawie powołania Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie oraz porozumienia w sprawie przekazania Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie zawartego w dniu 03.12.1997r. pomiędzy Kuratorem Oświaty a Miastem Mrągowo, realizującą cele i zadania na podstawie Statutu Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

Organem prowadzącym Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie jest Gmina Miasto Mrągowo
www.mragowo.pl

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
www.ko.olsztyn.pl

Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie
http://www.mdk.mragowo.pl/informacje/statut-mdk.html