Ogłoszono przez Ewa Gnoza

Przedmiot działalności i kompetencje

Organami Młodzieżowego Domu Kultury są :

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczestników

 

Przedmiotem działalności Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie jest organizacja zajęć pozaszkolnych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Szczegółowe cele i zadania określa Statut Młodzieżowego Domu Kultury.

 

Kompetencje Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie

określa

art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty

oraz Statut Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.

***

Kompetencje Rady Pedagogicznej

określa

art. 41 ust. 1-2 oraz art. 42 ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty,
Statut  Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie, 
Regulamin Rady Pedagogicznej.

***

Kompetencje Rady Rodziców

określa

art. 54 ust. 1-2 ustawy o systemie oświaty, 
Statut  Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie, 
Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Mrągowie.