Ogłoszono przez Ewa Gnoza

Dokumenty regulujące pracę placówki

S T A T U T
MŁODZIEŻOWEGO  DOMU  KULTURY
w  Mrągowie

(tekst jednolity)

SPIS TREŚCI

1. ROZDZIAŁ i  -  Postanowienia ogólne
2. ROZDZIAŁ II  -  Cele i zadania MDK
3. ROZDZIAŁ III  - Organy placówki
4. ROZDZIAŁ IV  - Organizacja placówki
5. ROZDZIAŁ V - Nauczyciele i inni pracownicy placówki
6. ROZDZIAŁ VI – Wychowankowie placówki
7. ROZDZIAŁ VII – Postanowienia końcowe

S T A T U T
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
w  Mrągowie
(tekst jednolity)

R O Z D Z I A Ł  I

Postanowienia ogólne.
§ 1.

 1. Młodzieżowy Dom Kultury z siedziba przy ul. Kopernika 2 C, zwany dalej „placówką” jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą na podst..: Art.71 ust.1, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Ministra 2004 r., Nr 256,   poz.2572,  nr 273, poz.2703 i  nr 281, poz.2781 oraz Ministra 2005 r. Nr 17,poz. 141),  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r., w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz.467), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz.466)
 2. Młodziezowy Dom Kultury został powołany przez Kuratora Oświaty i Wychowania  w Olsztynie zarządzeniem Nr 33/76 z dnia 8 grudnia 1976 r.
 3. Organem prowadzącym Młodzieżowy Dom Kultury jest Samorząd Miasta Mrągowo na podstawie porozumienia z dnia 3 grudnia 19997 r. pomiędzy Kuratorium Oświaty w Olsztynie a Miastem Mrągowo reprezentowanym przez Burmistrza Miasta  Mrągowo.
 4. Nadzór merytoryczny nad placówką pełni Warmińsko-Mazurski Kurator w Olsztynie
 5. Ustalona nazwa placówki używana jest w pełnym brzmieniu: „Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie”
 6. Na pieczęciach używana jest nazwa w pełnym brzmieniu: „Młodzieżowy Dom Kultury 11-700 Mrągowo, ul. Kopernika 2 C”.

 

R O Z D Z I A Ł  II
Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury

§ 2.

 1. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. z późniejszymi zmianami), zwany dalej „Ustawą” oraz o przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Celem działalności Młodzieżowego Domu Kultury jest kształtowanie i rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, pogłębianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiejętności oraz organizowanie rekreacji.
 3. Placówka realizuje zadania określone w ustawie a w szczególności:
  • Prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży mający na celu:
  1. rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenie umiejętności oraz pogłębianie wiedzy,
  2. kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego,
  3. kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i innych kultur,
  4. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
  5. integrację z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną,
  6. analizowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w celu doboru najbardziej oczekiwanych społecznie form zajęć.
  •  Organizowanie:
  1. imprez, w szczególności przeglądów, pokazów, konkursów, wystaw i turniejów,
  2. wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży,
  3. działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami i niedostosowaniem społecznym,
  4. imprez charytatywnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  • Placówka wychowania pozaszkolnego może zrealizować zadania także poza swoją Siedzibą.
 4. W Młodzieżowym Domu Kultury może być prowadzona działalność opiekuńczo-wychowawcza w formie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organa niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
 5. Organizację i formy współdziałania Młodzieżowego Domu Kultury z rodzicami, szkołami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym określają program wychowawczy, program profilaktyki oraz plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Młodzieżowego Domu Kultury.

 

R O Z D Z I A Ł   III    

Organy Młodzieżowego Domu Kultury w Mrągowie.
                                                  
§ 3.

Organami Młodzieżowego Domu Kultury są:

 • DYREKTOR PLACÓWKI
 • RADA PEDAGOGICZNA
 • RADA RODZICÓW

DYREKTOR PLACÓWKI.


1.Stanowisko dyrektora placówki powierza i z tego stanowiska odwołuje Burmistrz Miasta Mrągowa.
 2.Dyrektor placówki w szczególności:
a) kieruje działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychicznego,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury, zaopiniowanym przez radę pedagogiczną (w przypadku utworzenia rady placówki – przez tę radę) i ponosi odpowiedzialność  za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki,
f) może  w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu wychowanków,
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

3. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decydując w szczególno- ści w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki,
 b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,   
c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników placówki.
4.Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem wychowanków.
5.Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.
6 Przestrzega procedur związanych z uzyskiwaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami.
7.Dyrektor placówki, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i jest odpowiedzialny w szczególności za:

 1. merytoryczny poziom placówki,
 2. realizację zadań wynikających z uchwał rady pedagogicznej, przepisów szczególnych oraz zarządzeń organu nadzoru pedagogicznego i organu  prowadzącego placówkę,
 3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków,
 4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,

Rada pedagogiczna


1.Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie jej statutowych zadań .

2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

4.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

a)zatwierdzanie planów pracy placówki,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w placówce,

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawo0dowego nauczycieli placówki,

d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:       
a) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć zespołów,

b )plan finansowy placówki,

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wycho-wawczych i opiekuńczych.
7. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze  w związku z podsumowaniem pracy placówki oraz w miarę bieżących  potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny z inicjatywy przewodniczącego, rady placówki, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 głosów członków rady pedagogicznej.
8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządki zebrania zgodnie z regulaminem rady.
9. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu placówki.
10. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora  lub do dyrektora placówki o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska kierowniczego w placówce.
11. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.     
12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
13 .Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników placówki.        
14. Rada  Pedagogiczna ustala szczegółowy regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki i ustawą.


Rada Rodziców

1. W  placówce działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców.
2 .Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem placówki.
4. Do zadań Rady Rodziców w  szczególności należy:                                                                             
a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy placówki,

b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy placówki,

c ) współudział w realizacji programów wychowania oraz zadań opiekuńczych placówki,

d) uczestnictwo w planowaniu wydatków, 

e)pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych dla placówki zwłaszcza na działalność opiekuńczo-wychowawczą, 

f) w celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł,g) zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców,

h) Rada Rodziców wspólnie z dyrektorem ustalają terminy i tematykę spotkań,

Zasady współdziałania organów placówki oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
1. Organy placówki współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością placówki w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i  podejmowania   decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie, statucie placówki i regulaminach ich działalności.
2. Sprawy sporne między organami placówki rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez dyrektora placówki. W celu rozwiązania zaistniałych konfliktów dyrektor placówki może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.
3. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu organy placówki mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego placówkę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie.
4. Placówka zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami placówki poprzez:
a) zamieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń,

b) wspólne spotkania,

c) uczestniczenie dyrektora placówki w posiedzeniach rady rodziców.


Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki.

1. W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy wychowankiem a nauczycielem, wychowanek może zwrócić się w pierwszej instancji do dyrektora placówki. Ostateczną instancją odwoławczą jest rada pedagogiczna.
2. Pracownik placówki będący członkiem związku zawodowego zwraca się w przypadku konfliktu do jego władz z prośbą o interwencję. Pracownik   niezrzeszony w związku zawodowym może zwrócić się do związków zawodowych działających w oświacie lub do rady pedagogicznej z prośbą o reprezentowanie jego interesów. Rozwiązanie sporu dyrektora z pracownikiem następuje w obecności związków zawodowych, rady pedagogicznej.
3. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu wewnątrz placówki, w zależności od przedmiotu sporu, dalszy tryb jego rozwiązania określa organ prowadzący albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

                                                                     
R O Z D Z I A Ł IV

ORGANIZACJA PLACÓWKI
§ 4.

1.Placówka prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
2.Godziny pracy placówki ustala rada pedagogiczna w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. Powinny one być dostosowane do potrzeb środowiska i mogą być korygowane w trakcie roku szkolnego.
3.Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze oraz soboty. Zajęcia w formach okazjonalnych i masowych powinny być prowadzone również w dni ustawowo wolne od pracy.
4.Placówka może realizować inne zadania oświatowo-wychowawcze zlecane przez organ prowadzący (wystawy, konkursy, rajdy, przeglądy).
5.Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku.
6.Arkusz organizacyjny placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący placówkę.
7.Podstawową jednostką organizacyjne placówki jest stała forma zajęć, zwana kołem, zespołem lub sekcją, ujęta w stałym tygodniowym planie zajęć placówki.
8.Stałą formę zajęć tworzy się dla co najmniej 12 wychowanków.
9.W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wyrazić zgodę na mniejszą liczbę wychowanków.
10.Tygodniowy wymiar w stałych formach wynosi co najmniej 2 godziny. Godzina zajęć w stałych formach wynosi 45 minut.
11.W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora placówki, może wyrazić zgodę na większy wymiar zajęć w stałych formach, w ramach posiadanych środków finansowych.
13.Pracownię tworzy się przy co najmniej 5 formach stałych zajęć.

-  10  -

14.W celu prowadzenia zajęć o charakterze okazjonalnym (masowym) mogą być tworzone pracownie lub działy imprez masowych.
15.Tygodniowy wymiar zajęć stałych wynosi w placówce co najmniej 90 godzin.

R O Z D Z I A Ł  V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI.
§ 5.


1.W placówce zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2.Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
3.Nauczycxiel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece wychowanków.
4.Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
a) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych wychowanków,      
b) organizowanie zajęć zgodnie z wymogami bezpieczeństwa,
c) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć,
d) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie sal zajęć,
e) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków oraz  szanowanie ich godności osobistej,
f) stymulowanie rozwoju psychofizycznego wychowanków, poznawanie i kształtowanie ich uzdolnień, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru,
g) tworzenie warunków do aktywnego, twórczego udziału wychowanków w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
h) ochrona wychowanków przed skutkami demoralizacji, współpraca z domem rodzinnym wychowanka,
i) poszanowania Konstytucji, tolerancji i wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,
j) stwarzanie sprzyjających warunków rozwoju dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach poprzez udział w konkursach, przeglądach i turniejach,          
5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej, technicznej, orga- nizacyjnej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych.

R O Z D Z I A Ł   VI
WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI.
§ 6.

1.Wychowankami placówki mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
2 Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę jest dobrowolne.
3.Wychowankowie placówki mogą uczestniczyć w zajęciach na zasadach wychowanków stałych, okresowych bądź okazjonalnych         
4.Placówka oferuje swoją pomoc wychowankom niepełnosprawnym i z rodzin patologicznych poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach na równych prawach z innymi wychowankami.
5.Zapisy wstępne do pracowani odbywają się w miesiącu czerwcu kończącego się roku szkolnego.
6.Naboru wychowanków stałych dokonuje się co roku w miesiącu wrześniu.
7.Pierwszeństwo w zapisach posiadają wychowankowie, którzy kontynuują zajęcia w kolejnym roku szkolnym.
8.Poszczególne zespoły mogą również prowadzić zapisy w okresie całego roku szkolnego.
9.Wychowankowie stali i okresowi biorą udział w zajęciach, a ich obecność podlega kontroli.
10.Wychowankowie okazjonalni i okresowi uczestniczą w zajęciach placówki w związku z przeprowadzeniem określonej imprezy lub szkolenia.
11.Za bezpieczeństwo wychowanków w drodze na zajęcia organizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury i powrót do domu odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie).

§ 7.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY.


1.Wychowankowie mają prawo do:
a)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia

b)korzystania z pomocy nauczyciela w zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu zainteresowań,

c)korzystanie z dostępnych środków, sprzętów i pomocy dydaktycznych,

d)prezentowanie swoich umiejętności i zdolności, dokonań i twórczej postawy w ramach prezentacji dorobku placówki,

e)przedstawianie swoich indywidualnych uwag i spostrzeżeń,

f)rozwijanie swoich zainteresowań, zdolności i talentów,

g)swobody wyrażania   myśli i przekonań,

h)współdecydowanie o życiu placówki.


2.Wychowankowie mają obowiązek:
a)przestrzegania postanowień zawartych w statucie placówki,

b)systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

c)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników placówki, d)dbałość o kulturę języka i swojego zachowania,

e)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, uczestnikom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania dystrybucji narkotyków i innych środków odurzają- cych zarówno w placówce jak i poza nią,

f)dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w placówce,

g)pomocy ludziom starszym i słabszym,

h)szacunku do pracy własnej i innych,

NAGRADZANIE I KARANIE WYCHOWANKÓW:
1. Za postawę oraz osiągnięcia wychowanek może być nagrodzony:
a) pochwałą dyrektora,

b) dyplomem,

c) nagrodą książkową lub  rzeczową,

d) nieodpłatnym udziałem w wycieczce organizowanej przez placówkę,

                                                                             
2 .Decyzję o przyznaniu uczestnikowi nagród  określonych w ust.1 podejmuje dyrektor placówki na wniosek nauczyciela.
3.Za nieprzestrzeganie postanowień statutu placówki wychowanek może być ukarany:

a) upomnieniem nauczyciela,

b) naganą dyrektora placówki,

c) skreśleniem z listy wychowanków,
4.Karą wymienioną w ust3 pkt.c wymierza dyrektor placówki  na podstawie uchwały rady pedagogicznej w przypadku, gdy wychowanek:
a) dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw,

b) spożywał alkohol lub przebywał pod jego wpływem na terenie placówki lub poza nią,podczas organizowanych imprez oraz innych zajęć,

c) rozprowadzał lub używał środki odurzające,

d)stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych,

e)odnosił wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników placówki obrażając ich godność osobistą,

f)dopuścił się dewastacji mienia placówki lub prywatnego innego ucznia.
5.W stosunku do wychowanka nie mogą być zastosowane dwie kary jednocześnie.
6.O udzielonej karze powiadamia się rodziców (opiekunów) wychowanka w ciągu 7 dni, w sposób ustalony przez dyrektora placówki.
7.Od udzielonej wychowankowi kary, wychowanek lub jego rodzice (opiekunowie) mają prawo odwołać się do dyrektora placówki w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia. Dyrektor podejmuje ostateczną decyzję po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
8.Od decyzji o skreśleniu z listy wychowanków odwołanie wnosi się do organu prowadzącego placówkę w terminie 14 dni od powiadomienia o ukaraniu. Odwołanie wnosi się za pośredni- ctwem dyrektora placówki .

 

§ 8.

1.W celu zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnie-   niami, placówka organizuje zajęcia profilaktyczne dla wychowanków oraz współpracuje z Powiatową Komendą Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
                                                                                                   
2.W placówce obowiązują następujące procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności : narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.
a) nauczyciel przekazuje uzyskaną informację dyrektorowi MDK,                                                              
b) dyrektor wzywa do placówki rodziców/prawnych opiekunów wychowanka i przekazuje im uzyskana informacje. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz w ich obecności z wychowankiem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji zobowiązuje wychowanka do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem,   
c) jeżeli rodzice odmawiają współpracy z kadrą pedagogiczną lub nie reagują na wezwanie do stawiennictwa w placówce, nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o wymienionych wyżej przejawach demoralizacji nieletniego, placówka pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub Policję (specjalistę ds. nieletnich).Podobnie w sytuacji gdy placówka wykorzysta wszystkie dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie itp.) i  ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.
3.W przypadku gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie placówki wychowanek znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:                      
a) jeżeli obowiązki uniemożliwiają mu podjęcie interwencji  powiadamia o swoich przypuszczeniach dyrektora placówki,
b) nauczyciel lub powiadomiona przez niego osoba odizolowuje wychowanka od reszty grupy,  ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie,
c) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu zdrowia, ewentualnie udziela pomocy medycznej,
d) zawiadamia o fakcie rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia,
- w przypadku odmowy ze strony rodziców/opiekunów o pozostaniu w placówce, czy też przewiezienia wychowanka do placówki służby zdrowia, bądź przekazania go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia wychowanka i w porozumieniu z dyrektorem placówki,
- w przypadku wychowanka będącego pod wpływem alkoholu jeżeli rodzice odmawiają przy-jazdu, a wychowanek jest agresywny wobec kolegów, nauczycieli, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych – placówka zawiadamia naj-bliższą jednostkę Policji, która decyduje o dalszym postępowaniu,
 
4. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie placówki substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
a) nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu Policji, próbuje (o ile jest to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić do kogo znaleziona substancja należy.
b) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrekcję placówki, która wzywa Policję,
c) po przyjezdzie Policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję przypominającą narkotyk,
d) nauczyciel lub dyrektor powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów wychowanka i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa,
e) w przypadku, gdy wychowanek nie chce przekazać substancji, osoba prowadząca sprawę wzywa Policję, która po przyjezdzie przeszukuje odzież i przedmioty należące do wychowanka oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy,
f) jeżeli wychowanek wyda substancję dobrowolnie, przedstawiciel placówki prowadzący sprawę zobowiązany jest do jej zabezpieczenia i przekazania Policji. Próbuje ustalić też w jaki sposób i od kogo wychowanek nabył substancję. Z całego zdarzenia sporządza dokładna notatkę,
5 .Postępowanie wobec sprawcy czynu karalnego/przestępstwa:
a) niezwłoczne powiadomienie dyrektora MDK oraz przekazanie jemu sprawy,
b) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia przez nauczyciela oraz    zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa,
c) powiadomienie rodziców wychowanka o zdarzeniu,
d) powiadomienia Policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest wychowankiem placówki i jego tożsamość nie jest nikomu znana,
6. Postępowanie nauczyciela wobec wychowanka, który stał się ofiarą czynu karalnego, będący na miejscu zdarzenia zobowiązany jest do:
a) udzielenia pierwszej pomocy, bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara doznała obrażeń,

b) niezwłocznego powiadomienia dyrektora MDK,
c) powiadomienia rodziców/opiekunów wychowanka,
d) wezwania Policji w przypadku gdy sprawa jest poważna.


R O Z D Z I A Ł   VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9.

1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.

D y r e k t o r
Młodzieżowego Domu Kultury
mgr Barbara Dziewiałtowska- Gintowt

Zatwierdzono Uchwałą rady Pedagogicznej dnia 01 lipca 2005 r. Nr 2/01/2004/2005

RADA RODZICÓW

Młodzieżowy Dom Kultury

Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała Statut MDK dn.17.03.2007 r.
Przewodnicząca Rady Rodziców